Ἑβραῖος φασίστας;

Posted: 20 Μαΐου, 2013 in Πολιτική, Σκέψεις

Μαθήματα ἀντιφασισμοῦ παραδίδει ἀπό τὸ youtube ὁ Ἑβραῖος ῥαβῖνος Φριζής. Ἄς ρίξουμε μία ματιά* στὸν ἀντιφασιστικόν τοῦ λόγον.

Στὸ χρονικόν σημεῖον 5:30 μᾶς λέγει:
«πληρώνουμε σήμερα τὸ τίμημα τῆς ἀφομοίωσης, τῶν μικτῶν γάμων…»

Τί μᾶς λέγει δηλαδή ὁ ῥαβῖνος;
Ὅτι οἱ Ἑβραῖοι τῆς ἐν Ἑλλάδι διασπορᾶς δέν πρέπει πλέον νἀ προσπαθοῦν νά ἀφομοιωθοῦν ἀλλά ὄχι μόνον νά προσπαθήσουν νά διατηρήσουν τὴν παράδοσὶν των, ὄχι μόνον νά έξυγιάνουν τὴν κοινότητὰν των ἀπό φαινόμενα ὅπως αύτά τῆς οἰκογενειοκρατίας ἀλλά…

…ἀλλά καὶ νά κρατήσουν καθαρόν τὸ αἷμα των, καταδικάζωντας τοὺς μικτούς γάμους Ἑβραίων μὲ ἀλλοφύλους.

Ἐδῶ παραδέχεται ὅτι τὸ Ἑβραϊκόν γένος δέν εἶναι θρησκευτικόν ἀλλά ἐθνικόν. Οἱ μικτοί γάμοι εἶναι προφανῶς γάμοι ἀλλοφύλων καὶ ὄχι γάμοι ἀλλοθρήσκων (νομίζω πῶς σὲ θρησκευτικόν ἐπίπεδον δέν ἐπιτρέπονται οὔτως ἤ ἄλλως γάμοι ἀλλοθρήσκων) δηλαδή ὁ δῆθεν-ἀντιφασίστας Φριζής προτρέπει τοὺς Ἑβραίους σὲ φυλετική καθαρότητα.

Ποῖα ἡ διαφορά του ἀλήθεια ἀπό αὐτό που κατηγορεῖ;
Κι ὅμως ὑπάρχει διαφορά. Οἱ Χρυσαυγήτες τάσσονται ὑπέρ τῆς φυλετικῆς καθαρότητος στοὺς Ἕλληνες εντός τῆς Ἑλλᾶδος, ἐνῶ ὁ Φριζής ἐπιθυμεῖ φυλετική καθαρότητα στοὺς Ἑβραίους μέσα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπό τὴν στιγμή που ἐννοεῖ – ὅπως ἀποδείξαμε – ὅτι «Ἑβραῖος» εἶναι φυλετικός καὶ ὄχι μόνον θρησκευτικός χαρακτηρισμός, ζητάει φυλετική καθαρότητα τῶν Ἑβραίων σὲ μία ξένη χώρα, ἀφοῦ ἐάν οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλᾶδος ζοῦσαν στὴν δικήν των χώρα, δέν θὰ ὑπήρχε λόγος νά φοβάται ὁ ῥαβῖνος οὔτε τὴν ἀφομοίωσιν οὔτε τοὺς μικτούς γάμους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἦταν γάμοι μεταξὺ Ἑλλήνων (δηλαδή ὄχι μικτοί) καὶ ὄχι μεταξὺ ἀλλοφύλων.
Συνεπῶς ἡ διαφορά τοῦ φασισμοῦ τῆς Χ.Α. καὶ τοῦ φασισμοῦ τοῦ Φραζῆ εἶναι ὅτι ὁ μέν εἶναι φασισμός μὲ πατρωτικά χαρακτηριστικά ὁ δὲ φασισμός ἀλλοφύλων σὲ ξένη χώρα.

Δέν τὰ λέγω έγώ αὐτά, ὁ ἴδιος ὁ ῥαβῖνος τὰ λέγει. Καὶ μάλιστα τὰ λέγει πεντακάθαρα ἀφοῦ στὸ ἴδιο βίντεο (10’30”) ὁ Φραζής ζητἀει ἀπό τόν «Ἑβραϊκό λαό», «νά ἐπιστρέψει πίσω στὴν γῆ του, τὴν γῆ τοῦ Ἰσραήλ».

Τὸ γεγονός ὅτι «Ἑβραῖος» εἶναι ἐθνικός χαρακτηρισμός καὶ ὄχι μόνον θρησκευτικός ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ κος Σωτήρης Ἠσαΐας τῆς Ν.Δ. (στὸ 12:10 τοῦ βίντεο) λέγοντας: «ἕνα ἐκατομμύριο πρόγονοὶ μου ἐκτελέστηκαν ἀπό τὸ ναζιστικό καθεστώς τοῦ Χίτλερ».

Τί μᾶς λέγει ὁ κος Ἠσαΐας;
Ὅτι τὰ θύματα τοῦ ὁλοκαυτώματος ἦταν πρόγονοὶ του, δηλαδή ἀνήκαν στὸ ἴδιο γένος. Δέν ἀνεφέρθῃ ὁ κος Ἠσαΐας σὲ θρησκευτικούς ἀδελφούς θύματα τῶν ΝΑΖΙ ἀλλά σὲ προγόνους του, δηλαδή ὁμοφύλους καὶ ὁμογενείς του.

Εἶναι ὅμως τυχερός ὁ κος Ἠσαΐας που ζῇ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀκόμη τυχερότερος ποὺ δέν ἔχει (εὐτυχῶς) ψηφησθεῖ ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος*, διότι ὁ λόγος του θὰ μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς «Ἄρνησις ὁλοκαυτώματος» δεδομένου ὅτι Ἀρνητής τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων θεωρεῖται ἀκόμη καὶ ὅποιος δέχεται μεν τὸ ὁλοκαύτωμα ἀλλά δηλώσει δημοσίως πλήθος θυμάτων μικρότερον τῶν ἕξ ἐκατομμυρίων. Ὀ κος Ἠσαΐας ὡμίλησε γιὰ ἕνα ἐκατομμύριον νεκρῶν, συνεπῶς ἡρνήθῃ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐάν ζοῦσε σὲ ἄλλην χώραν ἤ τὴν μετά δυστυχῶς ἐπικειμένου ψηφήσεως τοῦ αντιρατσιστικοῦ νόμου Ἑλλάδαν, θὰ ἐκινδύνευεν μὲ φυλάκησιν, ἐκτός ἐάν (τὸ πιθανότερον) ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος θὰ ἀφορᾷ μόνον «ῥατσιστικά παραπτώματα» Ἑλλήνων στὸ γἐνος, θά μποροῦν δηλαδή ὅλοι νά λένε ὅτι γουστάρουν πλήν τῶν Ἑλλήνων ποὺ θὰ κινδυνεύουν μὲ φυλάκησιν γιὰ ψύλλου πήδημα.

ΥΓ. Αὐτά ποὺ γράφω δέν εἶναι ῥατσιστικά ἤ ἀντισημιτικά, ἀπλῶς ἐρμηνεύω τὰ λεχθέντα. Ἀν βγάζω λάθος συμπεράσματα…τόσο με κόβει, ἄς μέ διορθώσουν οἱ ἀναγνῶστες.

__________________________

* Ἡ ἄποψις του βεβαίως γιὰ τὴν δημοκρατία (6’30”): «λές καὶ ἡ δημοκρατία πρέπει νά περιλαμβάνει μέσα της ἀκόμη καὶ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ τὴν καταστρέψουν ἐξ ἀρχῆς» δηλώνει ὅτι δέν ἔχει ἰδέα ἀπό δημοκρατία.

Ἀκριβῶς αὐτό σημαίνει δημοκρατία καὶ ἀκόμη καὶ στὴν ἀρχαία Ἀθηναϊκήν δημοκρατίαν συμμετεῖχαν οἱ ὁλιγαρχικοί δηλαδή οἱ ἐχθροί τῆς δημοκρατίας. Ἑλάχιστες ἀπό τὶς διακεκριμένες ἀρχαῖες προσωπικότητες ἦταν δημοκρατικῶν φρονημάτων. Ὁ  Ἀριστοφάνης δὲ, ποὺ τὸν ἔχει κάνει σημαῖα του ὁ Λαζόπουλος καὶ ἄλλοι παροδιακοί δῆθεν δημοκράτες, ἦταν κάργα ὁλιγαρχικός.

Δέν εἴδαμε βεβαίως τὴν ἴδια εὐαισθησίαν γιὰ τὴν συμμετοχή εἰς τὴν δημοκρατίαν κομμουνιστικῶν κομμάτων, κομμάτων δηλαδή, ποὺ φανερᾶ ἐχθρεύονται τὴν δημοκρατία καὶ δηλώνουν μάλιστα ὅτι θὰ πάρουν τὴν ἐξουσία μὲ ἐπανάστασιν καὶ θὰ ἐφασμόσουν τὴν δικτατορίαν τοῦ προλεταριάτου (τοὺς πειράζει ἡ Ἑλληνική λέξις θήτης, προτιμοῦν τὸ «προλετάριος»).

Ὁ μόνος περιορισμός ποὺ θέτει ἡ δημοκρατία τῆς Ἑλλᾶδος στὰ κόμματα εἶναι ἡ βεβαίωσις ὅτι δέν θὰ ἀνατρέψουν τὸ πολίτευμα μὲ τὴν βία, ἐξ οὐ καὶ ἡ ἀκροτελεύτια διάταξις τοῦ συντάγματος:

«H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία

Ἡ δημοκρατική κατάλυσις τῆς δημοκρατίας ἐπιτρέπεται στὴν δημοκρατία.

Μήπως μὲ δημοκρατικές διαδικασίες δέν ἀλλάξαμε τὸ πολίτευμα μας (άπό βασιλευομένη δημοκρατία σὲ προεδρευομένη); Δὲν ἦταν αύτό μὶα μορφή ἀνατροπῆς τοῦ πολιτεύματος; (Ἐξ οὐ καὶ «μεταπολίτευσις»)
Ἡ δημοκρατία εἶναι πανίσχυρος. Ὁ δῆμος ἔχει τὴν δύναμιν ἀκόμη καὶ νά παραιτηθεῖ ἀπό τὴν ἐξουσίαν του. Τὸ δύσκολον εἶναι νὰ τὴν ἀνακτήσει ἄπαξ καὶ τὴν χάσει ὅμως δικαιοῦται νά ἀποδεχθεί δημοκρατικῶς τὴν ἀνικανότητὰν του νά κυβερνήσει. Αὐτό εἶναι τὸ βασικόν πρόβλημα, τὰ δημοψηφίσματα εἶναι πανίσχυρα, τὸσο ἰσχυρά ποὺ δέν ἀνατρέπονται, γιαυτὸ καὶ στὴν μεταπολιτευτική δημοκρατία τὰ δημοψηφίσματα ἀποφεύγονται (οὐσιαστικῶς δέν ἔγινε κανένα) ἀφοῦ ἐάν γινόντουσαν θὰ εἴχαμε ἀκόμη τὶς παλαιές μας ταυτότητες, θα παραμέναμε στὸ δίκαιον τοῦ αἵματος καὶ δέν θὰ εἴχαμε τὸν νόμον Ῥαγκούση, δέν θὰ περνοῦσε τὸ μνημόνιον κλπ. Ὅταν λοιπόν ὁ δῆμος βλέπει ὅτι μὲ τόση δημοκρατία μπορεῖ νὰ αὐτοκαταστραφεῖ, δικαιοῦται νά ἀνατρέψει δημοκρατικῶς τὴν δημοκρατίαν καὶ νὰ πληρώσει μετά τὸ ὅποιον τίμημα.

Δέν ἔβγαλε τυχαία ἀνακοίνωσιν τὸ ΚΚΕ καταγγέλλοντας τὸν ἐπικείμενον ἀντιρατσιστικόν νόμον, καθῶς ξέρει ὅτι ἑὰν ἀπαγορευτεῖ στὸν δῆμο «τὸ δικαίωμα τῆς δημοκρατικῆς αὐτοκτονίας» τότε θὰ κηρυχθεῖ παράνομον καὶ τὸ ἴδιο τὸ ΚΚΕ ποὺ ὁραματίζεται τὴν δικήν του δικτατορία στὴν σοσιαλιστική δευτέρα παρουσία.

Τί εἶναι ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος; Τρικλοποδιά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τῶν κρυπτοκομμουνιστῶν στὸ ΚΚΕ καθῶς τὸ ΚΚΕ ὡς ὑπερορθόδοξον ποὺ εἶναι ἐπιμένει στὴν ἰδέαν τῆς κατά μέτωπον ἐπαναστάσεως, ἐνῶ οἱ κρυπτοκομμουνιστές πιστεύουν σὲ πλάγιες μεθόδους ἐπιβολῆς τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ, ἄλλαξαν τὰ κομμουνιστικά των σύμβολα καὶ προσπαθοῦν νὰ εξαφανίσουν τοὺς ὑπερορθοδόξους ΚΚΕδες, νὰ τοὺς ἀρπάξουν τοὺς ψηφοφόρους, νὰ τοὺς ἀκυρώσουν πολιτικά ζητώντας ἀπό τὸ ΚΚΕ πράγματα ποὺ δέν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ (λ.χ. συμμετοχή στὴν κυβέρνησιν τῆς Ἀριστερῆς στὶς πρόσφατες ἐκλογές) καὶ ἐν ὁλίγοις πρόκειται γιὰ ἕναν ἐνδοκομμουνιστικό πόλεμο. Στὸν πόλεμον αὐτόν οἱ διαφόρων δογμάτων καὶ αἱρέσεων κομμουνισταί εἶναι τὰ βουβάλια καὶ ὁ ἑλληνικός λαός τὰ βατράχια, ὅπως ἐξάλλου καὶ οἱ λαθρομετανάστες βατράχια εἶναι. Μήν νομίζουν δηλαδή ὅτι τοὺς ὑποστηρίζουν τίποτα ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς ἀριστερῆς. Ἀπλῶς τοὺς χρησιμοποιοὐν ὡς ὄχημα γιὰ τὶς ἰδεοληψιοθρησκείες των.

Γιὰ ὅλους αύτούς τοὺς λόγους τὸ ἱστολόγιον ἔχει προβληματιστεῖ μὲ τὶς ἀδυναμίες τοῦ πολιτεύματος καῖ πιστεύει ὅτι ὁ λαός δικαιοῦται νὰ αὐτοκαταργήσει τὴν ἐξουσίαν του, πρέπει ὅμως νὰ ὑπάρχει καὶ πρόβλεψις γιὰ νὰ τὴν ἐπανακτήσει ὅταν νοιώσει ἔτοιμος ἤ/καὶ ἐάν τὰ πράγματα πᾶνε στραβά, διότι τὸ βασικό πρόβλημα σὲ κάθε μή δημοκρατικό πολίτευμα, ἀκόμη καὶ στὸ πλέον ἐπιτυχημένο, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν καλλίτερον καὶ ἀξιότερον μονάρχη εἶναι ἡ διαδοχή.

Advertisements
σχόλια
 1. Ὁ/ἡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ γράφει:

  Στράβωνα δες το παραπάνω βίντεο. Ειδικα το 2ο μερος μετα το καρτουν μην το χασεις! Εγω σοκαριστηκα δεν ηξερα οτι επιτρεπονται τετοια πραγματα σε δημοκρατικες κοινωνιες χωριες να εχουν επεμβει ακομη οι κυανοκρανοι!!! lol Για φαντασου να γινονταν αυτα στην Ελλαδα!!!

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Ανώνυμε, βάλε κανένα ψευδώνυμο γιατί θα μπερδεύονται οι ανώνυμοι μεταξύ τους.

   Ως προς το βίντεο, ξεχνάνε οι Εβραίοι ότι είναι και αυτοί όπως και οι Άραβες Σημίτες. Της ιδίας ράτσας είναι, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ρατσισμού αλλά μάλλον θρησκευτικής μισαλλοδοξίας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...