Περὶ ἀλληλεγγύης κοινωνικῆς

Posted: 2 Μαΐου, 2013 in Γλώσσα, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Νεοβαρβαρισμοί, Πατριωτισμός

Δυστυχῶς ἡ παγκοσμιοποίησις τὴν ἐπάτησεν. Προσπαθεῖ  ἐπιβάλλειν τὸν πολυπολιτισμόν καὶ ‘ς την Ἑλλάδαν, ὅμως ἔπεσεν σὲ ἕναν τεράστιον ὀλίσθημαν. Ἐδῶ δέν εἶναι παῖξον-γέλασον. Ἐδῶ εἶναι ἡ Ἑλλάς, τὸ λίκνον τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ἕνα κακόν κουσούρι . Ὁμιλοῦμε ἑλληνικά…ἀκόμη.

Τί σημαίνῃ αύτό; Ὅτι αἱ λέξεις που χρησιμοποιοῦμε δέν εἶναι ούγκ, μούγκ, μι Τάρζαν- γιού Τζέιν.
Ἐδῶ αἱ λέξεις ἔχουν διαφανείαν, ὀρθογραφίαν, ἐμπεριέχουν δὲ συμπυκνωμένας έννοίας, φιλοσοφίαν κἂ.

Ἐρώτησεν οὖν ἡ γνωστὸς δημοσιογράφος τοῦ διεθνιστικοῦ, πολυπολιτισμικοῦ, νεοταξιτικοῦ, ἐθνομηδενιστικοῦ καὶ ἱστοριομπερδευτικοῦ ΣΚΑεΙ (στὸ 3:45 τοῦ ἀκολούθου βίντεο) ἀπευθυνόμενος στὸν Κασιδιάρη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς :

«Ἔτσι τὴν ἐννοεῖτε τὴν κοινωνικήν ἀλληλεγγύη;» ταυτίζουσα τὴν κοινωνικήν αλλυλεγγύην μὲ κάποιας μορφῆς φιλανθρωπίαν καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ Χ.Α. θὰ ἔπρεπε νὰ μοιράζει τρόφιμα καὶ σὲ λαθρομετανάστας, οὐ μόνον τοῖς Ἕλλησιν.

Μὰ ἀγαπητή Τσαπανίδου, ἀκριβῶς αὐτό εἶναι ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη. Ἡ βοήθεια δηλαδή ἀπό Ἕλληνες εἰς Ἕλληνες.
Ἀν δὲν τὸ πρόσεξες, ἡ κοινωνία γράφεται μὲ ὂ μικρόν-ἰῶτα. Ἐντάξει, στὴν ἀργκό λέμε καὶ ἀπό καμίαν φοράν «κενωνία» ὅμως κανονικά γράφεται μὲ ‘οι’.
Τί σημαίνῃ αὐτό;
Μὰ ὅτι ρίζα τῆς «κοινωνίας» εἶναι τὸ «κοινόν», τὸ ἴδιον δηλαδή, τὸ ὅμοιον.

Μὲ λίγα λόγια κοινωνία σημαίνει τὸ σύνολον ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔχουν κοινά στοιχεία καὶ ζοῦν μαζί. Σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὀ ἔθνος τὸ ὁποῖον δύναται εἶναι διεσκορπισμένον, κοινωνία συνθέτουν ἐκεῖνα τὰ μέλητοῦ ἔθνους τὰ ὁποῖα ζοῦν μαζί. Εἶναι δηλαδή ἡ κοινωνία ἕνα ἐθνικόν ὑποσύνολον καὶ τὰ μέλη της ἔχουν τὰ ἴδια χαρακτηριστικά μὲ αἀτά τοῦ ἔθνους, ἔχουν δηλαδή τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον. Οἱ λαθρομετανάστες δὲν ἀνήκουν στὴν κοινωνίαν ἡμῶν καὶ ἀς ζοῦνε μαζί μᾶς, διότι δέν μᾶς συνδέει τίποτε τὸ κοινόν.

Ἀκριβῶς γιὰ αὐτόν τὸν λόγον ἡ πολυπολιτισμική καὶ πολυφυλετική κοινωνία εἶναι ἕνα ἀκόμη σύντομον ἀνέκδοτον. Πολυφυλετισμόν εἴχαμε καὶ κατά τοὺς ὀθωμανικούς χρόνους ὅμως αἱ κοινωνίαι ἧτο ἐθνικαί. Σὲ ἄλλα χωρία ζοῦσαν οἱ ἐκτουρκισμένοι, σὲ ἄλλους μαχαλάδες, σὲ ἄλλα σοκάκια. Ἀλλοῦ ζοῦσαν οἱ Ἀρμένιοι, ἀλλοῦ οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλοῦ οἱ Ἕλληνες καὶ ἀλλοῦ οἱ Τοῦρκοι. Ὅλοι ὑπέκουαν στοὺς ἰδίους νόμους τῆς Ὀσμανικῆς «πολιτείας» ὅμως δὲν ἀπετελοῦσαν μίαν κοινωνίαν ἀλλά πολλὰς, τίς λεγόμενες κοινότητες.  Γενικότερα ὁ πολυπολιτισμός εἶναι μία μποῦρδα καὶ ἡμίσεια, δέν ὑπῆρξεν, δέν ὑπάρχει, δέν πρόκειται ποτέ νὰ ὑπάρξει. Αὐτό καὶ ἐάν εἶναι σύντομον ἀνέκδοτον: «πολυπολιτισμός».

Βεβαίως οϊ μαρξοπαθείς δέν χάνουν εὐκαιρίαν νὰ βάζουν τὴν γνωστή μπουρδοσάλτσα των σὲ κάθε διαδικτυακή των ἀπόπειρα.
Γράφει λ.χ. το βικιλεξικό στὴν ἀγγλικήν του ἔκδοσιν ἐπί τοῦ λήμματος «Κοινωνία»:
« Κοινωνία society (group of people sharing culture).

Γράφουν καὶ «οι δικοί μας» μαρξοχτυπημένοι στὸ ἴδιο λῆμμα: «σύνολο ανθρώπων που ζουν οργανωμένα και σύμφωνα με συγκεκριμμένους κανόνες
στην αρχαιότητα υπήρχαν αρκετές μητριαρχικές κοινωνίες
ο καπιταλισμός δεν πιστεύει στην αταξική κοινωνία
»

Δέν χάνουν εύκαιρίαν. Ἔχουν γεμίσει τὸ διαδίκτυον μὲ προπαγάνδα καθῶς ἔχει γεμίσει καὶ τὸ κεφάλι των ἀπό «ταξική πάλη», «ταξικούς ἀγώνας» καὶ καπιταλιστικά φαντάσματα. Πάνω στὴν προσπαθείαν των νὰ τὰ κάμνουν ὅλα κομμουνιστικά, ἀλλάζουν καὶ τὰς ἐννοίας τῶν λέξεων.
Μὰ βρὲ πανηλίθιοι, οἱ νόμοι κάνουν τὴν κοινωνία; Καὶ οἱ τσιγγάνοι ζοῦν σήμερον στὸ Ἑλληνικόν κράτος, ἄρχονται ἀπό τοὺς ἰδίους νόμους ὅμως ἔχουν δικήν των κοινωνίαν.

Ἄλλη βεβαίως μεγάλη παπαριά εἶναι ἡ «κοινωνία τῶν ἐθνῶν», ὅρος ποὺ ὁμοιάζει μὲ εὐχή καθῶς ἡ κοινωνία ἀφορᾶ μοῦνον ἕνα ἔθνος. Δέν μπορεῖ νὰ εἶναι πολυεθνική μία κοινωνία καθῶς ἀναφέρεται στους κοινούς (ὁμοίους) ἀνθρώπους καὶ ὄχι στοὺς ἀνομοίους.

Λυπούμαστε λοιπόν κυρία Τσαπανίδου ἀλλά ἀκριβῶς αὐτό ἔπραξεν ἡ Χρυσή Αυγή, κοινωνικήν ἀλληλεγγύην στὴν κοινωνίαν τῶν Ἑλλήνων τῷ γένει (τῶν μόνων Ἑλλήνων δηλαδή), ἀλληλεγγύη στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ συνδέονται ἀπό κοινά στοιχεία. Ὁ έθνοσοσιαλισμός (ναζισμός) γιὰ τὸν ὁποῖον κατηγορεῖται ἡ Χρυσή Αυγή εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς κοινωνίας (τοῦ κοινωνισμοῦ ἴσως καλλίτερα) γιατί ἡ «κοινωνία» ὡς λέξις ἐνσωματώνει καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὴν ἀλληλεγγύη. Συνεπῶς καὶ ὁ ἐθνοσοσιαλισμός εἶναι ὅρος νεοβαρβαρικός, τὸ σκέτο «κοινωνία»ἀρκεῖ καὶ γιὰ τὸν ἐθνικισμόνκαὶ γιὰ τὸν σοσιαλισμόν.

Ἀν λοιπόν ἡ Χρυσή Αὐγή διένεμε τρόφιμα καὶ σὲ παρανόμους μετανάστες (ὑπάρχουν ἄραγε νόμιμοι στὴν Ἑλλάδα;) τότε θὰ ἐνεργοῦσε ἀντικοινωνικῶς, ἀφοῦ μὲ τοὺς Ἀλβανο-Πακιστανο-Αφγανο-Μπαγκλαντεσιο-Νιγηριανούς δὲν ἔχουμε κανένα κοινόν στοιχεῖον, οὖτε καὶ θὰ ἀποκτίσωμεν ποτέ, συνεπῶς δὲν ἀνήκωμεν στὴν ἴδια κοινωνίαν.

Advertisements
σχόλια
 1. Ὁ/ἡ ΑΧΙΛΛΕΥΣ γράφει:

  Πολύ διαφωτιστικό.Ευχαριστώ πολύ.

 2. Ὁ/ἡ Ἀνώνυμος γράφει:

  Φίλε μου η μόνη σωτηρία της Ελλάδας είναι στις επόμενες εκλογές αρχίζοντας από τις ευρωεκλογές
  Χρυσή Αυγή κυβέρνηση με ποσοστό άνω του 50%!

 3. Ὁ/ἡ Βα γράφει:

  “Ἐδῶ αἱ λέξεις ἔχουν διαφανείαν, ὀρθογραφίαν, ἐμπεριέχουν δὲ συμπυκνωμένας έννοίας, φιλοσοφίαν κἂ.”

  Ποιάς γλώσσας οι λέξεις δεν τα έχουν όλα αυτά; Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα;

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Όσα θέλεις. Ας ετυμολογήσει ο μέσος αγγλόφωνος την «δημοκρατία» (ή δημοκρασία όπως την λένε). Ας ξεκινήσουμε από αυτήν την γνωστή γιατί ο κατάλογος των αδιαφανών λέξεων είναι μεγάλος.

 4. Ὁ/ἡ Βα γράφει:

  Ας ετυμολογήσει ο μέσος ελληνόφωνος το “καρμπυρατέρ” πρώτα και βλέπουμε… Αν θες να δεις πώς ετυμολογούν οι αγγλόφωνοι το democracy, μπορείς να μπεις στο online etymology dictionary.

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Ελπίζω να καταλαβαίνεις τι θα πει διαφάνεια.

   Το καρμπιρατέρ ουδείς είπε ότι είναι Ελληνική λέξις. Η ελληνική είναι ο αναμίκτης ή όπως άλλως.
   Όπως και εάν ετυμολογούν οι Άγγλοι το δημόκρασι, δεν είναι διαφανής η λέξις για τους μη ειδικούς, ενώ το δημοκρατία το καταλαβαίνει και η παρδαλή αίγα.
   Καταλαβαίνει ο μέσος αγγλόφωνος τι θα πει φιλοσοφία; Ναι, το έχει διδαχθεί. Δεν γνωρίζει όμως ούτε τι θα πει φίλος ούτε τι θα πει σοφία.
   Όπως καταλαβαίνεις δεν είναι όλες οι γλώσσες ίδιες, όσο και εάν επιμένει για αυτό η σύγχρονη προπαγάνδα.

 5. Ὁ/ἡ Βα γράφει:

  Παρ’ όλο που ξέρω τι είναι διαφάνεια, δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα… Τες πα… Καλή συνέχεια

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Δεν πειράζει. Το θέμα μας δεν είναι τόσον η διαφάνεια όσον η «κοινωνία». Ας βάλει ο καθένας το μυαλό του να δουλέψει γιατί γράφεται με ‘οι’ ώστε σιγά-σιγά να ξεκολλήσει από τα κλισέ που μάς έχουν επιβάλλει.

 6. Ὁ/ἡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ γράφει:

  Λέτε, ὅτι ἡ Χρυσή Αὐγή θά ἐνεργοῦσε ”ἀντικοινωνικῶς”, ἄν διένεμε τρόφιμα καί σέ λαθρομετανάστες. Ὅμως, αὐτή ἡ θέσις εἶναι ἀντιεκκλησιαστική, ἄν κρίνωμε ἀπό τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Ἡ ἀπάντησις στήν κ. Τσαπανίδου (Πόντια;), νομίζω, θά ἔπρεπε νά ἦταν ὅτι ”δέν ἤθελε νά διανέμη ἡ Χρυσή Αὐγή τρόφιμα στούς λαθρομετανάστες, ἐπειδή, ἄν καί ἡ φιλανθρωπία ὀφείλη νά ἀπευθύνεται εἰς πάντας, ἀκόμη καί εἰς τούς ἐχθρούς, κατά τό Εὐαγγέλιο, ἡ διάκρισις ὅμως, ἡ ὁποία εἶναι μείζων τῆς φιλανθρωπίας, ἐπιβάλλει, εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν, νά μή διανεμηθοῦν τρόφιμα εἰς τούς λαθρομετανάστες, διότι, δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, τούς περνοῦν τό μήνυμα ὅτι εἶναι ἀνεπιθύμητοι εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀπό τούς Ἕλληνες”. Ἄν δέ, ἡ Παπαρῆγα, ἤ ὁ Σύριζα καταφέρουν – παράνομα – καί τούς δώσουν ἰθαγένεια, τούς κάνουν δηλ. ”Ἕλληνες”, ἐνῶ δέν εἶναι, τότε χάσαμε τήν μπάλλα…. Τότε, ἡ Χρυσή Αὐγή δέν θά ἔχη ἄλλοθι.

  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

  • Ὁ/ἡ Στράβων Αμασεύς γράφει:

   Γλωσσικῶς «ἀντικοινωνικόν» ὦ πάτερ.
   Ἐπιτρέπεται σέ κάποιον ἀβάπτιστον νά μετάσχει στὴν Θεῖαν Κοινωνίαν; Κοινωνοῦν μόνον οἱ βεβαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅσοι δηλαδή εδέχθησαν τὴν χάρην τοῦ Κυρίου καὶ εἰσήλθαν στοὺς κόλπους τῆς Μίας Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

   Ἡ «κοινωνία» ὡς λέξις ἀφορᾷ τοὺς κοινούς. Δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τὴν φιλανθρωπίαν.
   Τὸ ἐάν πρέπει ἤ ὄχι νὰ τραφοῦν εἶναι ἄλλο θέμα καθῶς ἡ τροφή δέν εἶναι μετάληψις, ὅμως αὐτό δέν σχετίζεται μὲ τὴν «κοινωνίαν».

   Ἀν θέλεις τὴν ἄποψὶν μου, πρέπει νά τρέφονται, νά τοὺς χορηγείται ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις, στέγη, νά μείνουν στὴν Ἑλλάδαν ὅσο θέλουν…

   …καὶ φυσικά νά ἐργάζονται ἀμισθί, χωρίς ποτέ νὰ λάβουν τὴν Ἑλληνικήν ὑπηκοότηταν, οὔτε αὐτοί οὔτε οἱ ἀπόγονοὶ των.

   Ὁ ἀνθρωπισμός ἀνθρωπισμός καὶ ἡ κοινωνία κοινωνία.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...